Palang Sungdo thân thấp

Thông số kỹ thuật Palang Sungdo thân thấp :