Palang Sungdo Chính - Phụ

Thông số kỹ thuật Palang Sungdo Chính - Phụ :