Kamiuchi Monorail type hoist

Thông số kỹ thuật Palang Kamiuchi dầm đơn :