Reeling system

Thông số kỹ thuật Điện tang cuốn :